HAKKIMIZDA:Tera Signature Properties. Bodrum yar?madas?nda mülk edinmek, satmak veya kiralamak isteyen de?erli mü?terilerine, KAR?ILIKLI GÜVEN esas?na dayanan, profesyonel yat?r?m dan??manl?k hizmeti sunmaktad?r. TERA portföyü içinde yeni, proje safhas?nda veya ikinci elden çok say?da mülkler bulundu?u gibi, ticari mülklere ek olarak, yat?r?m arac? olabilecek Arsa, Arazi, olanaklar?da mevcuttur.
 
Tera Signature Properties BUT?K bir kurulu?tan beklenen tüm imkanlar? ve hizmetleri sunmaya yönelmi? bir kurulu?tur. Bu bak?? aç?s? ile tüm mü?terilerimize üst düzey bir ilgi ile yakla??rken, yerli veya yabanc? mü?terilerimizin istek ve gereksinimlerine en uygun çözümleri üretece?imizde tabiidir.  

Amac?m?z sizi yurtiçi veya yurtd???ndaki evinizden ayr?lmadan ba?layan ve yeni evinize yerle?ene kadar devam eden bir hizmet sunmakt?r. Hizmetlerimizden biride ziyaretinizden önce size geni? bir seçim olana?? sunan ve ‘Sanal tan?t?m’ program? içeren bir web sitesine sahip olmam?zd?r.

Her iki bölge ofisimizdeki personelimiz yat?r?m ve sat?n alma ile ilgili soru ve gereksinimlerinizi en çabuk ve en uygun çözümlerle neticelendirecek profesyonelli?e sahiptir.
 
Gerek Türkiye’nin Avrupa Birli?ine dahil olma yolunda olu?u, gerekse Bodrum Yar?madas?n?n popularitesinin yerli ve yabanc? turistler gözünde h?zla yükselmesine ba?l? olarak, Bodrum’da Gayrimenkul pazar?nda gözle görülür bir talep art??? izlenmektedir. ??te böyle bir piyasada dinamik ve tecrübeli personelimiz her türlü gayrimenkul talebinizi kar??lamaya haz?rd?r.
 
UNUTMAYINIZ ! Bodrum bir ya?am tarz?d?r.